Skip to content

Privacyverklaring

Artikel 1. Bedrijfsgegevens
Stichting Literair Café Helmond is een stichting die secretarieel gevestigd is te Helmond aan de Wilhelminastraat 20 (5707 BW).

Artikel 2. Persoonsgegevens
Stichting Literair Café verwerkt persoonsgegevens van donateurs, omdat er gebruik gemaakt wordt van de diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· voornaam
· achternaam
· telefoonnummer
· e-mailadres;

Artikel 3. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
· communicatie met de donateur (waaronder de nieuwsbrief)
· de controle van reserveringen
· de controle van betalingen

Artikel 4. Bewaartermijn
De stichting Literair Café Helmond bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
• wettelijke grondslag: twee jaar;
• verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;
• informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.
Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt de stichting Literair Café zich aan de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 5. Beveiliging
De stichting Literair Café Helmond neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 6. Rechten van betrokkenen
Iedere donateur heeft het recht om haar/zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Stuur een e-mail naar info@literaircafehelmond.nl met een duidelijk concreet verzoek. Binnen 14 dagen zal het verzoek verwerkt zijn.

Artikel 7. Klachten
Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb bestaat altijd de mogelijkheid om de toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Het is belangrijk dat bij een verzoek of klacht je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Artikel 8. Wijzigingen
De stichting Literair Café Helmond kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.